עולם השירות תמונות - 4

נורות חיווי פופולריות

מערכת הטעינה

מערכת הטעינה

הנורית מאירה בגוון אדום - הנורית מאירה כשמתג ההצתה מועבר למצב מופעל וכבית זמן קצר לאחר שהמנוע מתניע. הנורית מאירה כשהמנוע פועל - עצור, דומם המנוע. התקשר לקבלת סיוע מהמוסך.

נורית חיווי תקלה

נורית חיווי תקלה

הנורית מאירה או מהבהבת בגוון צהוב - הנורית מאירה כשמתג ההצתה מועבר למצב מופעל וכבית זמן קצר לאחר שהמנוע מתניע. הנורית מאירה או מהבהבת כאשר המנוע פועל - פנה מיד לקבלת סיוע ממוסך.

טפל ברכב בהקדם

טפל ברכב בהקדם

הנורית מאירה בגוון צהוב - הרכב זקוק לטיפול. התקשר לקבלת סיוע ממוסך.

מערכת בלמים ומצמד

מערכת בלמים ומצמד

הנורית מאירה בגוון אדום - מפלס נוזל הבלמים והמצמד נמוך מידי. עצור. אל תמשיך בנסיעה והיוועץ במוסך.

מסנן חלקיקים במנוע דיזל

מסנן חלקיקים במנוע דיזל

הנורית מאירה או מהבהבת - מסנן החלקיקים מלא. התחל מיד בתהליך הניקוי כדי למנוע גרימת נזק למנוע על ידי המשך נסיעה עד שהנורית כבית.

מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים

מערכת ניטור לחץ האוויר בצמיגים

הנורית מאירה או מהבהבת בגוון צהוב - יש לעצור מיד ולבדוק את לחץ האוויר בצמיגים.במידה וממשיכה להאיר בקביעות יש להיוועץ במוסך.

לחץ שמן מנוע

לחץ שמן מנוע

הנורית מאירה בגוון אדום כאשר המנוע פועל ולא כבית - בדוק את מפלס השמן לפני שתפנה לקבלת סיוע במוסך.

כרית אוויר

כריות אוויר וקדם מותחני החגורות

הנורית מאירה בגוון אדום- תקלה. הנורית מאירה בגוון צהוב- כרית האוויר של הנוסע הקדמי פעילה. מצב 2 של גוון צהוב - כרית האוויר של הנוסע הקדמי מושבתת.

דוושה

לחץ על הדוושה

הנורית מאירה או מהבהבת בגוון צהוב. הנורית מאירה קבוע - יש ללחוץ על על דוושת הבלמים כדי לשחרר את בלם החניה החשמלי.

בלם חנייה

בלם חנייה חשמלי

הנורית מהירה - בלם החניה החשמלי מופעל. הנורית מהבהבת - הבלם לא הופעל הפעלה מלאה או הוא משוחרר. לחץ על הדוושה ונסה לאפס את המערכת. אם הנורית ממשיכה להבהב אל תמשיך לנהוג והתקשר למוסך.

תקלה בבלם חשמלי

בלם חניה חשמלי

הנורית מאירה או מהבהבת בגוון צהוב - תקלה בבלם החניה. הנורית מאירה קבוע - בלם החניה פועל בכושר בלימה מופחת. הנורית מהבהבת- בלם החנייה החשמלי במצב שירות. עצור את את הרכב, ולאיפוס הבלם אפשר ושחרר את בלם החניה החשמלי.

ABS

ABS מערכת למניעת נעילת גלגלים

הנורית מאירה בגוון צהוב. הנורית מאירה במשך מספר שניות לאחר שמתג ההצתה מועבר למצב מופעל. המערכת מוכנה לפעולה כשנורית החיווי כבית. אם נורית החיווי אינה כבית, או אם היא מאירה במהלך הנהיגה, מערכת הבלמים נותרת פעילה אך ללא סיוע ה ABS.

היגוי

היגוי במאמץ משתנה

הנורית מאירה בגוון צהוב - תקלה במערכת היגוי במאמץ משתנה. התקלה עשויה לגרום למאמץ היגוי גבוה או נמוך יותר. היוועץ במוסך.

מערכת אלקטרונית

מערכת אלקטרונית לבקרת היציבות מופסקת

הנורית מאירה בגוון צהוב. המערכת מופסקת.

מערכת אלקטרונית ובקרת אחיזה

מערכת אלקטרונית לבקרת היציבות ומערכת בקרת אחיזה

הנורית מאירה או מהבהבת בגוון צהוב. הנורית מאירה קבוע - קיימת תקלה במערכת. ניתן להמשיך לנהיגה. יציבות הנהיגה עלולה לפחות. יש לדאוג לתיקון במוסך. הנורית מהבהבת - המערכת פעילה המערכת נכנסה לפעולה. הספק המנוע עלול לפחות וייתכן שהרכב ייבלם אוטומטית במידה קטנה.

מערכת בקרת אחיזה מופסקת

מערכת בקרת אחיזה מופסקת

הנורית מאירה בגוון צהוב. המערכת מופסקת.

טמפרטורת נוזל צינון המנוע

טמפרטורת נוזל ציונן המנוע

הנורית מאירה בגוון אדום. הנורית מאירה כשהמנוע פועל עצור, דומם המנוע.

AdBlue

ADBLUE

הנורית מהבהבת בגוון צהוב. מפלס ה- ADBLUE נמוך. מלא ADBLUE בהקדם כדי למנוע מצב של מניעת התנעת המנוע.